بهار است !
بهار است !

یک اتم راز از ماکرومولکولِ هستی هر که او از هم زبانی شد جدا بی زبان شد گر چه دارد صد نوا آیه آیه ی قرآن ، نشانگان آن مبدا … اعلاست. با زمزمه و ترنم قرآن ، کلام خدا در سویدای دل آدمی طنین می افکند و منعکس می شود. مجذوبینِ آن بزرگ ترین […]

یک اتم راز از ماکرومولکولِ هستی

هر که او از هم زبانی شد جدا
بی زبان شد گر چه دارد صد نوا

آیه آیه ی قرآن ، نشانگان آن مبدا … اعلاست.
با زمزمه و ترنم قرآن ، کلام خدا در سویدای دل
آدمی طنین می افکند و منعکس می شود.

مجذوبینِ آن بزرگ ترین راز شورانگیزِ هستی ،
از سرِ اشتیاق و دلدادگی و با ژرفای ضمایر خویش ،
با انس در سراپرده ی حقیقتی قدسی ،
عطش عشق خویش به جلال و جمال ربوبی را
با شنیدن کلام او فرو می نشانند:

و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ، ان کنتم مومنین: سست نشوید اندوهگین نباشید!
و شما برترید ،، اعلا هستید ،،
اگر … و تنها اگر ! باور کنید از جان و دل!

و … این گونه پرستندگان عاشق حق ،
آن قدر نیوشای سخن سرّ هستی
می شوند که
خود زبان حق می گشایند

و …

هر نکته که می گویند ،،،
همان نکته می شنوند

در ادامه ،،،
اکنون ، اگر دارای این ثروت راستین شدیم …

رویاهایمان را تحقق یافته بدانیم و ارمانهای مان
را نیز بر تاج و تخت دلهای مان بنشانیم.
و … ساز و کارِ تجدید حیات جهان را
به دوش بگیریم

بهارِ زندگی هر لحظه بر دَر می زند

باز کنیم دَر را …

بهار است !

فلورانس