اندیشه و روان سالم
اندیشه و روان سالم

افشاندن بذر خودآگاهی و نیکنیازی و تعلیم و تربیت سالم انسانی ، مستلزمِ رهایی اذهان مردمان با غبار روبی خرافه شویی و اوهام زدایی از توجیهِ انگاره های مبتذل و تخدیر آمیزِ مذهبی از پلیدی ، آلودگی ، جباریّت ، بیداد و ستم و انحطاط است. امروزه ، با پیشرفت علوم تجربی ، طبیعت اهمیت […]

افشاندن بذر خودآگاهی و نیکنیازی
و تعلیم و تربیت سالم انسانی ،
مستلزمِ رهایی اذهان مردمان با غبار روبی
خرافه شویی و اوهام زدایی از توجیهِ
انگاره های مبتذل و تخدیر آمیزِ مذهبی
از پلیدی ، آلودگی ،
جباریّت ، بیداد و ستم و انحطاط است.
امروزه ، با پیشرفت علوم تجربی ،
طبیعت اهمیت یافته و
عرش الهی به آن منتقل می شود.
با پیشرفت علوم و افزایش اطلاعات ،
به جای خدایِ رخنه پوش! جا دارد

که خدا به عنوان سرچشمه قانونمندیهای
قابل مطالعه علمی و تجربی جلوه کند
و بشر سر انگشتِ تدبیرِ او را
در افقِ روشنِ معلوماتِ دایم التزاید بجوید
و نه در ،، پشت فضای مه آلود مجهولاتِ خویش .

نهایتا با گسترش ارتباطات ، خدا از انحصار اقوام
و مذاهب بیرون آمده و امری قدسی
و متعالی می شود که جویندگانش
با او مواجه می شوند.
و در عین کثرت باهم وحدت دارند.

فلورانس