آیا گیاهانی که دچار سرمازدگی می شوند با راهکارهای تغذیه ای قابل برگشت هستند؟
آیا گیاهانی که دچار سرمازدگی می شوند با راهکارهای تغذیه ای قابل برگشت هستند؟

  تبریز کهن-سرما زدگی یکی از عوامل اقلیمی هست که از حالت طبیعی ودوره برگشت های متعال خود خارج شده هست. ممکن هست سرمازدگی هرساله با الگوهای متفاوت وغیر قابل پیش بینی اتفاق بیافتد.یکی از راه های مقابله با این مشکل وکاهش خسارت  تقویت بنیه گیاه با عناصر غذایی می باشد.گیاه در زمانی که با تنش […]

  تبریز کهن-سرما زدگی یکی از عوامل اقلیمی هست که از حالت طبیعی ودوره برگشت های متعال خود خارج شده هست.
ممکن هست سرمازدگی هرساله با الگوهای متفاوت وغیر قابل پیش بینی اتفاق بیافتد.یکی از راه های مقابله با این مشکل وکاهش خسارت  تقویت بنیه گیاه با عناصر غذایی می باشد.گیاه در زمانی که با تنش سرما مواجه می شود، جهت مقابله با این تنش، هنگام بروز سرما زدگی پروتیین موجود در بافت های گیاه هیدرولیز شده وتبدیل به آمونیوم وآمونیاک می شود.
چنانچه این ترکیبات به فرم دیگری تبدیل نشده ومدت زمان زیادی داخل بافت گیاه بماند قادر به خسارت وضربه زدن به بافتهای گیاهی می شود.این ترکیبات ناپایدار بوده وسریعا تبدیل به اسید آمینه آرژینین می شوند این اسید آمینه نیز ناپایدار بوده وتبدیل به ترکیبی به نام پوتریسین که یک سم برای گیاه محسوب شده ومانند یک رادیکال خیلی فعال به کلسیم موجود در دیواره سلولی حمله کرده ومنجر به خروج این عنصر از دیواره سلولی می گردد با خروج کلسیم دیواره سلولی متلاشی شده وبا تراوش محتویات سیتوپلاسم بافت گیاه از بین می رود.هرچقدر مقدار کلسیم دیواره سلولی بیشتر باشد مقدار پوترسین بیشتری لازم هست تا انهدام دیواره سلولی اتفاق بیافتد. این تنش قابل گذر است ولی در صورتیکه با کمبود این مواد مواجه باشد صدمه سرمازدگی خسارت واردمی کند. اگر گیاه به طور کلی از بین نرفته باشد مصرف اسیدهای امینه ازاد و پتاسیم  وکلسیم می تواند علاوه بر تولید انزیم مورد نظر و حفظ غشا سلولی با تولید پروتیین های ساختمانی سریعتر به حالت نرمال خود بازگردد.