زن تبریزی که بانک ملی با پول او تاسیس شد!
زن تبریزی که بانک ملی با پول او تاسیس شد!

اشرف الملوک (فخرالدوله) شاهزاده قاجار، دختر مظفرالدین شاه و سرورالسلطنه، خواهرزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما، دخترخاله محمد مصدق بود. فخرالدوله بنیانگذار نخستین موسه تاکسیرانی در ایران هم بود. او قصد تأسیس یک موسسه بورس ملی را در ایران داشت. فخرالدوله سرپرستی ۲۸ فرزند یتیم را برعهده گرفته بود و امکان تحصیل برای آنان فراهم کرده بود. […]

اشرف الملوک (فخرالدوله) شاهزاده قاجار، دختر مظفرالدین شاه و سرورالسلطنه، خواهرزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما، دخترخاله محمد مصدق بود.

فخرالدوله بنیانگذار نخستین موسه تاکسیرانی در ایران هم بود. او قصد تأسیس یک موسسه بورس ملی را در ایران داشت. فخرالدوله سرپرستی ۲۸ فرزند یتیم را برعهده گرفته بود و امکان تحصیل برای آنان فراهم کرده بود.

همچنین آسایشگاه سالمندان کهریزک از اموال این خانم احداث شده است.

محله الهیه فعلی تهران باغ ییلاقی اشرف الملوک بود.