سردر خانه حاجی نظام الدوله تبریز
سردر خانه حاجی نظام الدوله تبریز

سردر خانه حاجی نظام الدوله تبریز، محله ششگلان در روز جشن افتتاح مجلس منظور از حاجى نظام الدوله در شرح این عکس، حاجى حسینقلى خان دُنبُلى تبریزى بیگلربیگى تبریز (پسر حاجى فتحعلى خان دُنبُلى تبریزى پسر امیر نجفقلى خان دُنبُلى پسر حاجى فتحعلى بیگ دُنبُلى الى آخر) و متوفى به ١٣٣۶ ق است و این […]

سردر خانه حاجی نظام الدوله تبریز، محله ششگلان در روز جشن افتتاح مجلس

منظور از حاجى نظام الدوله در شرح این عکس، حاجى حسینقلى خان دُنبُلى تبریزى بیگلربیگى تبریز (پسر حاجى فتحعلى خان دُنبُلى تبریزى پسر امیر نجفقلى خان دُنبُلى پسر حاجى فتحعلى بیگ دُنبُلى الى آخر) و متوفى به ١٣٣۶ ق است و این عکس در تبریز گرفته شده است.

ایشان برادر لطفعلى خان ناصر السلطان بیگلربیگى دُنبُلى (دومین رئیس صندوقخانه ى وزارت دربار پس از حاجى امین السلطنه در عهد سلطنت مظفرالدین شاه و داماد شاه یعنى شوهر نواب علیه شکوه السلطنه) بود. حاجى نظام الدوله با تاج خانم نزهت الدوله دختر میرزا احمد خان ساعد الملک پسر میرزا تقى خان امیر کبیر ازدواج کرد ولى بلاعقب در ١٣٣۶ ق/١٢٩٧ خ درگذشت.

به همین دلیل پس از فوت حاجى نظام الدوله، خواهرزاده و پسرخوانده ى ایشان یعنى حاج محمدتقی رفیعى نظام الممالک فرزند حاجی ابوالفتح خان رفیع الدوله بیگلربیگی تبریز از طرف سلطان احمد شاه قاجار به لقب نظام الدوله ملقب گردید. بنابراین دو حاجى نظام الدوله داشتیم که دائى و خواهر زاده بودند.