گورستانهای اسرار آمیز خالدنبی گلستان و شادآباد تبریز
گورستانهای اسرار آمیز خالدنبی گلستان و شادآباد تبریز

گورستانهای اسرار آمیز خالدنبی گلستان و شادآباد تبریز علاوه بر دو گورستان شادآباد تبریز و خالدنبی گلستان، گورستانهای مشابه دیگر، گورستان نخور در کشور ترکمنستان، گورستان اتومان و گورستان ایلبدی در ترکیه وجود دارند. این گورستانها از آسیای میانه تا آناتولی دیده میشوند که نشان دهنده خط مسیر و محل زندگی تورکهاست. سنگها هیچ نوشته […]

گورستانهای اسرار آمیز خالدنبی گلستان و شادآباد تبریز

علاوه بر دو گورستان شادآباد تبریز و خالدنبی گلستان، گورستانهای مشابه دیگر، گورستان نخور در کشور ترکمنستان، گورستان اتومان و گورستان ایلبدی در ترکیه وجود دارند.

این گورستانها از آسیای میانه تا آناتولی دیده میشوند که نشان دهنده خط مسیر و محل زندگی تورکهاست. سنگها هیچ نوشته ای ندارند و قدمت آنها تاکنون مشخص نشده است.

گروهی معتقدند که سنگ قبرهای استوانه ای و میله ای نشان دهنده آلت تناسلی مردان است و مربوط است به سنگ قبر مردان و سنگ قبرهای کله قوچی که بشکل رحم یا پستان زنان است مربوط میشود به سنگ قبر زنان. اما این نظریه کلا اشتباه است.

اما گروهی هم معتقدند که این سنگ قبرهای استوانه ای نشان دهنده کلاه تورکهاست و بندهای میان میله هم نشان دهنده مقام آن شخص است.

استفاده از سنگ قبر کله قوچ در بین ترکها و ترکمنها بسیار مرسوم است بخاطر اعتقاداتشان و اینکه قوچ نشانه قدرت است. از این سنگ قبرهای کله قوچی در آذربایجان هم بسیار است . در مکانی که قراقویونلوها و آق قویونلوها حکومت میکردند و آنها هم ترکمان بودند.