مریض خانه ملی تبریز
مریض خانه ملی تبریز

مریض خانه ملی (رایگان) تبریز مریضخانه ملی در کوی تلگرافخانه شهر تبریز در محل فعلی تربیت غربی (پستخانا کوچه سی) واقع شده بود. مرحوم حکاکباشی (میرزامحمودخان مشیرالصنایع) مدیر امور اداری مریضخانه ملی تبریز بود و عامه مردم این مریضخانه را به نام ایشان مریضخانه حکاکباشی مینامیدند. مریضخانه ملی تبریز با تلاشهای انجمن ایالتی آذربایجان و […]

مریض خانه ملی (رایگان) تبریز

مریضخانه ملی در کوی تلگرافخانه شهر تبریز در محل فعلی تربیت غربی (پستخانا کوچه سی) واقع شده بود. مرحوم حکاکباشی (میرزامحمودخان مشیرالصنایع) مدیر امور اداری مریضخانه ملی تبریز بود و عامه مردم این مریضخانه را به نام ایشان مریضخانه حکاکباشی مینامیدند.

مریضخانه ملی تبریز با تلاشهای انجمن ایالتی آذربایجان و همت خیرین در ذیقعده سال ۱۳۲۶ ق. فعالیت خود را آغاز و به مداوا و نگهداری رایگان مجروحین با توجه به دریافت مقرری ماهیانه میپردازد. این روند تا حمله روسها به شهر تبریز در سال ۱۳۳۳ ق. ادامه داشته است، دکتر اعلمالملک محل بیمارستان و ساختمان آن را برای شهر پرجمعیت تبریز مناسب نمیداند. بنابراین در همان سال ۱۳۳۳ ق. اقدام به تأسیس و افتتاح مریضخانه ۹۱ تختخوابی جدیدی به نام مریضخانه احمدیه در شهر تبریز میکند.