سنگ مزارهای دوره ایلخانی پارک قله
سنگ مزارهای دوره ایلخانی پارک قله

سنگ مزارهای دوره ایلخانی پارک قله پارک قله در اصل مزارستان تاریخی ربع رشیدی بوده و قدمت آن بیش از قبرستان تاریخی دوکمال محله بیلانکوه می باشد. نام “قله” از مقبره عارف بزرگ قرن ششم دوره ایلخانی “سعدالدین محمدبن ابی القاسم” مشهور به “اخی سعدالدین قله” گرفته شده است. همچنین مقبره “میرزا اسکندر” پسر قرایوسف […]

سنگ مزارهای دوره ایلخانی پارک قله

پارک قله در اصل مزارستان تاریخی ربع رشیدی بوده و قدمت آن بیش از قبرستان تاریخی دوکمال محله بیلانکوه می باشد. نام “قله” از مقبره عارف بزرگ قرن ششم دوره ایلخانی “سعدالدین محمدبن ابی القاسم” مشهور به “اخی سعدالدین قله” گرفته شده است. همچنین مقبره “میرزا اسکندر” پسر قرایوسف که در سال ۸۴۱ق از پادشاهان قراقویونلو کشته شده بود در کنار این مقبره واقع شده بود. از دیگران افراد معروف در این قبرستان می توان به مزار پیر محمد، مزار بابا محمود، مزار پیرآدینه و… اشاره کرد.

در پایه های پل بیلانکوه که به فاصله اندکی از باغ کمال قرار دارد، حدود ۴۰ سنگ قبر صندوقی شکل سیاه رنگ قرار داده شده است. ابعاد این سنگ قبرها متفاوت است و به جز یک مورد بقیه فاقد هرگونه کتیبه هستند. کتیبه سنگ قبر مذکور نیز متاسفانه به دلیل فرسودگی ناخواناست و فقط عبارات : هذه روضه … و سنه … سبعه مائه قابل قرائت است. برخی از این سنگ مزارها مربوط به قبرستان قله می باشند که قدمت آنها مربوط به دوره ایلخانی بوده و قدیمی تر از مزارستان دوکمال می باشند.

ماخذ:@Mirasimiz