بیمارستان حسن پادشاه
بیمارستان حسن پادشاه

بیمارستان اوزون حسن در سمت غربی مسجد حسن پادشاه (مابین مسجد حسن پاشا و حمام جهانگیرخان) در صاحیب آواد میدانی، در سال ۸۲۲ قمری ساخته شده بود که یکی از مجموعه های عمارت نصریه را تشکیل می داد. این بیمارستان در دوره صفوی تا اوایل قاجار پابرجا بود. از اواسط دوره قاجار به دلیل رونق […]

بیمارستان اوزون حسن در سمت غربی مسجد حسن پادشاه (مابین مسجد حسن پاشا و حمام جهانگیرخان) در صاحیب آواد میدانی، در سال ۸۲۲ قمری ساخته شده بود که یکی از مجموعه های عمارت نصریه را تشکیل می داد. این بیمارستان در دوره صفوی تا اوایل قاجار پابرجا بود. از اواسط دوره قاجار به دلیل رونق اقتصادی قدرتمند آذربایجان و قرارگیری در بازارچه محله دوه چی تبدیل به کاروانسرا شد. متاسفانه این کاروانسرا حدود بیست سال پیش از سوی اداره اوقاف تبدیل به پاساژ گردید و طبقه زیرزمین آن نیز به پارکینگ تبدیل گردید.

ژان شاردن در سفرنامه‌اش صاحیب آواد میدانی را توصیف کرده و این میدان را بزرگتر از میدان نقش جهان اصفهان دانسته است. در این سفرنامه به رقص گرگ یا همان گرگ بازی اشاره نیز شده‌است.