برگزاری دوره آموزش کشت زعفران توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
برگزاری دوره آموزش کشت زعفران توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقــــــــات و آموزش کشـــــــاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دوره آموزشی کشت زعفران با حضور کارکنان وظیفه سپاه امند در پردیس سعید آباد به مدت سه روز به همت اداره آموزش بهره برداران برگزار شد. مدرس دوره دکتر محسن پورسلطان فراگیران را با روشهای کاشت، برداشت و بسته بندی زعفران […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقــــــــات و آموزش کشـــــــاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دوره آموزشی کشت زعفران با حضور کارکنان وظیفه سپاه امند در پردیس سعید آباد به مدت سه روز به همت اداره آموزش بهره برداران برگزار شد. مدرس دوره دکتر محسن پورسلطان فراگیران را با روشهای کاشت، برداشت و بسته بندی زعفران به صورت تئوری و عملی آشنا نمود و پس از اخذ آزمون برای فراگیران موفق گواهینامه پایان دوره صادر گردید.