بازدید مسئولان اداره کل زندان تبریز از امکانات اموزشی پردیس سعیدآباد
بازدید مسئولان اداره کل زندان تبریز از امکانات اموزشی پردیس سعیدآباد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، مسئولان اداره کل زندان تبریز از امکانات اموزشی پردیس سعیدآباد جهت برگزاری دوره های اموزشی وعقد قرار دادهای اموزشی وگسترش همکاری های علمی و آموزشی فی مابین بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، مسئولان اداره کل زندان تبریز از امکانات اموزشی پردیس سعیدآباد جهت برگزاری دوره های اموزشی وعقد قرار دادهای اموزشی وگسترش همکاری های علمی و آموزشی فی مابین بازدید نمودند.