تصاویری از شهر شوشا قبل از اشغال ارامنه بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰م
تصاویری از شهر شوشا قبل از اشغال ارامنه بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰م

  ️نام اصلی شهر شوشا (شیشه)؛ پناه علی خان بود، چرا که او در زمان اواخر سلطنت نادرشاه افشار آنجا را ساخت و “پناه آباد” نام گرفت. در جریان لشکرکشی آقامحمدخان قاجار به شهر پناه آباد، آقا محمدخان با دیدن سنگهای سفید قلعه؛ آن را به شیشه (شوشا) تشبیه کرد. این لقب و صفت پس […]

 

️نام اصلی شهر شوشا (شیشه)؛ پناه علی خان بود، چرا که او در زمان اواخر سلطنت نادرشاه افشار آنجا را ساخت و “پناه آباد” نام گرفت. در جریان لشکرکشی آقامحمدخان قاجار به شهر پناه آباد، آقا محمدخان با دیدن سنگهای سفید قلعه؛ آن را به شیشه (شوشا) تشبیه کرد. این لقب و صفت پس از آن بر سر زبانها افتاد. بعد از جریانات آقامحمد خان قاجار و ابراهیم خلیل میرزا نام شهر به شوشا یا شیشه تبدیل شد.