رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی دستاوردهای تحقیقاتی مرکز را در شبکه سهند تشریح نمود
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی دستاوردهای تحقیقاتی مرکز را در شبکه سهند تشریح نمود

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجـــان شرقی به مناسبت هفتـــه پژوهش در روز پژوهش با حضــور در برنامه زنده تلویزیونی سحرلر شبکه سهند صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی فعالیتهای تحقیقاتی مرکز را تشریح […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجـــان شرقی به مناسبت هفتـــه پژوهش در روز پژوهش با حضــور در برنامه زنده تلویزیونی سحرلر شبکه سهند صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی فعالیتهای تحقیقاتی مرکز را تشریح نمود.