برگزاری دوره آموزشی هرس درختان مثمره و غیر مثمره توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
برگزاری دوره آموزشی هرس درختان مثمره و غیر مثمره توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقـــــــات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دوره آموزشی هرس درختان مثمره و غیر مثمره با حضور کارکنان وظیفه پادگان ارتش در شهرستان مرند به همت اداره بهره برداران مرکز تحقیقــــــات و آموزش کشـــــــاورزی و منابع طبیعی آذربایجــــــان شرقی برگزار شد. مدرس دوره دکتر محسن پورسلطان فراگیران را […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقـــــــات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دوره آموزشی هرس درختان مثمره و غیر مثمره با حضور کارکنان وظیفه پادگان ارتش در شهرستان مرند به همت اداره بهره برداران مرکز تحقیقــــــات و آموزش کشـــــــاورزی و منابع طبیعی آذربایجــــــان شرقی برگزار شد. مدرس دوره دکتر محسن پورسلطان فراگیران را با روشهای هرس و انواع آن در درختان مثمره و غیر مثمره به صورت تئوری و عملی آشنا نمود و بعد از پایان دوره آموزشی و اخذ آزمون برای فراگیران موفق گواهینامه پایان دوره صادر گردید.