تولید۷/۲۹ تن بذر پرورشی ۳ و مادری اصلاح شده گندم در مرکز رشد فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
تولید۷/۲۹ تن بذر پرورشی ۳ و مادری اصلاح شده گندم در مرکز رشد فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

   مهندس سید کاظم کرمانی مسئول مرکز رشد کشاورزی از تولید ۷/۲۹ تن بذر پرورشی ۳ و مادری اصلاح شده گندم در مرکز رشد فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: نیاز استان به بذور گواهی شده گندم دیم و آبی بیشتر از ۱۴۰۰ تن می باشد […]

   مهندس سید کاظم کرمانی مسئول مرکز رشد کشاورزی از تولید ۷/۲۹ تن بذر پرورشی ۳ و مادری اصلاح شده گندم در مرکز رشد فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: نیاز استان به بذور گواهی شده گندم دیم و آبی بیشتر از ۱۴۰۰ تن می باشد و بذور پرورشی ۳ و مادری پیش نیاز بذر گواهی شده می باشد که شرکت فناور بذر هزاردانه سهند به مدیریت مهندس حسن تیمورپور در مرکز رشد واحدهای فناورکشاورزی در سال زراعی ۹۸-۹۹ برای رفع کمبود بذر اصلاح شده در دو منطقه، بستان آباد و خسروشهر به میزان ۷/۲۹ تن محصول گندم رقم های هما و واران را تولید وبه شرکت های تکثیر بذر تحویل دادند.

مهندس سید کاظم کرمانی خاطر نشان ساخت: هدف از این مرحله تولید بذر، افزایش مقدار بذر استاندارد ، قبل از تولید بذر گواهی شده می باشد. این مرحله حساس بذر با نظارت فنی و تخصصی کارشناسان خبره تولید می شود تا بذر بتواند خصوصیات ارزشمند ژنتیکی خود برای تولید گسترده بذر گواهی شده حفظ نماید و لازم به ذکر است در نظراست فرایند فوق در سال های آینده نیز ادامه پیدا کند.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی