خائن و خادم را چگونه بشناسیم؟
خائن و خادم را چگونه بشناسیم؟

این روزها برخی از افراد به بازار سیاست وارد شده اند تا آراء مردم را برای نشستن در صندلی های مجلس شورای اسلامی به خود اختصاص دهند. و در این راه از شیوه و شگردهای ویژه استفاده کرده و سعی داشته و دارند هربخشی را به تناسب خود متقاعد سازند و به تبع آن رای […]

این روزها برخی از افراد به بازار سیاست وارد شده اند تا آراء مردم را برای نشستن در صندلی های مجلس شورای اسلامی به خود اختصاص دهند.

و در این راه از شیوه و شگردهای ویژه استفاده کرده و سعی داشته و دارند هربخشی را به تناسب خود متقاعد سازند و به تبع آن رای و نظرش را جلب کنند…

از بیان خدمات خود در سنوات گذشته گرفته تا شام و ناهار دادن در هتل ها و بهره گیری از حس ناسیونالیستی و تظاهر به غیر جناحی بودن و یدک کشیدن مدرک و سایر روش های پوپولیستی و وعده و وعیدهای غیر واقعی… تا به هر طریقی شده به مجلس راه پیدا کنند به حق یا ناحق!

لازم به دقت است : اگر شاخص های خوب و بد و نشانه های خیانت و خدمت را نشاسیم و خادم و خائن را به درستی تشخیص ندهیم در انتخاب افراد قطعا دچار اشتباه خواهیم شد.

اشتباه در انتخاب افراد به عنوان نماینده ی مجلس خسارت های جبران ناپذیر را به دنبال خواهد داشت و مجلس را که باید در راس امور و اوج عزت باشد، به حضیض ذلت، سقوط می دهد و ضرورتا دود آن به چشم همه ی ملت و کشور و حتی نسل آینده می رود. به طوری که نتوان به این زودی جبران نمود.

در هرحال ما با انتخاب خود در خدمت و خیانت منتخبان خود شریک هستیم اگر اهل خدمت را انتخاب کنیم در خدمت انان شریک و ماجور هستیم و اگر اهل خیانت را انتخاب کنیم در ظلم و خیانت شان شریک خواهیم بود و مصداق اعوان ظلمه و اشباه آنان به شمار حواهیم رفت.

یک رای من و شما در سرنوشت کشور و ملت و نسل جامعه اثر دارد قطعا و نباید سهل گرفت و در صورت انتخاب نادرست نمی توان خود را از زیر بار مسئولیت آن در پیشگاه خدا مبرا دانست و تبرئه نمود.

متاسفانه گاهی فرصت طلب ها با تبلیغ مسموم و هزینه کرد مبالغ سنگین و روش های عوام فریبانه و پوپولیستی جو جامعه را چنان آشفته می کنند و با تهاجم این شکلی تاثیرات روانی در افکار جامعه می گذارند و به این ترتیب جلب توجه نموده و به خواسته ی خود نائل می گردند.

در این بخش از گفنارمان رفتارهایی را که می تواند نشانه ی خیانت و یا خدمت باشد، بازگو خواهیم نمود تا افراد فرصت طلب و خائن را از انسان های سالم و خادم باز شناسیم و دست رد به سینه ی اهل خیانت بزنیم و افراد شایسته را شناسایی نموده و با انتخاب آنان ایفاء وظیفه نماییم.

🔸 با ما همراه شوید تا خائن و خادم را بشاسیم با حول و قوه ی الهی بخشی از نشانه های خیانت و خدمت را بازگو خواهیم نمود تا گوشه ای از رسالت خود را در این زمینه ایفاء نماییم.

نوشته:حجت اسلام محمد روحانی مجد