قائم مقام باغی (پارک باغ قائم مقام – چایکنار)
قائم مقام باغی (پارک باغ قائم مقام – چایکنار)

در حاشیه میدان چایی (مهرانرود) در کنار حیدرتکیه سی و همسایگی خانه تاریخی ثقه الاسلام عمارت مخروبه ای به نام قائم مقام وجود دارد که در زمان نائب السلطنه شاهزاده عباس میرزا توسط وزیر لایق و وطن پرور آذربایجان احداث شده است. این باغ یکی از زیباترین باغهای تبریز بوده که در اثر گذشت زمان […]

در حاشیه میدان چایی (مهرانرود) در کنار حیدرتکیه سی و همسایگی خانه تاریخی ثقه الاسلام عمارت مخروبه ای به نام قائم مقام وجود دارد که در زمان نائب السلطنه شاهزاده عباس میرزا توسط وزیر لایق و وطن پرور آذربایجان احداث شده است. این باغ یکی از زیباترین باغهای تبریز بوده که در اثر گذشت زمان رو به ویرانی نهاده است. تا اینکه در سال ۱۳۸۱ توسط شهرداری به پارک تبدیل شد.

میرزا عیسی قائم مقام فراهانی و پسرش میرزا ابوالقاسم فراهانی نام جاودانی از خود در تاریخ به جا گذاشته اند. میرزا عیسی قائم مقام را میرزای بزرگ نامیده اند. وی مشاور و وزیر و ندیم و همه کاره عباس میرزا نائب السلطنه بود. میرزا صادق ادیب الممالک که از نوادگان قائم مقام بود در شرحی نوشته : میرزا عیسی قائم مقام اولین کسی است که به مقام “قائم مقامی” ملقب گردید.

بنا به ادعای برخی از محققین تبریز، این عمارت در زمان مشروطه آسیب دیده و پس از مرمت به مدرسه سروش تبدیل گردید .

لازم به ذکر است که مدرسه سروش در سال ۱۲۶۲ توسط عده ای از تجار ارمنی در تبریز بنا گردید و نام اولیه آن “مدرسه اسدی” بود ولی به دلیل ازدیاد محصل، هیئت مدیره قسمت دبیرستان را به عمارت خلیفه گری منتقل و نام آن را سروش نهادند.