تقدیر رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال از محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
تقدیر رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال از محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دکتر محمد حسن عصاره رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با ارسال تقدیر نامه خطاب به مهندس فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از تعامل و همکاری و احساس مسئولیت و پیگیری و نقش محوری کمیته […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دکتر محمد حسن عصاره رئیس موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با ارسال تقدیر نامه خطاب به مهندس فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از تعامل و همکاری و احساس مسئولیت و پیگیری و نقش محوری کمیته نهال استان آذربایجان شرقی قدردانی نمود.

شایان ذکر است اعضای کمیته نهال استان آذربایجان شرقی متشکل از محققان بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، محققان بخش تحقیقات زراعی و باغی، محققان بخش تحقیقات گیاهپزشکی و محققان بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی می باشد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی