قانلی مچید تبریز
قانلی مچید تبریز

درباره اینکه چرا این مسجد را ”مسجد خونی“ گویند، عقایدی چند وجود دارد: این طور شنیده شده که روزی در دهه محرم سال ۱۲۹۵ هجری قمری وقتی مظفرالدین میرزا برای دیدن عزاداری به این مسجد می‌رود، به‌دلیل اینکه دسته عزاداری محله کوچه باغ با بیل و کلنگ در روز سوم امام به مسجد آمده بودند، […]

درباره اینکه چرا این مسجد را ”مسجد خونی“ گویند، عقایدی چند وجود دارد: این طور شنیده شده که روزی در دهه محرم سال ۱۲۹۵ هجری قمری وقتی مظفرالدین میرزا برای دیدن عزاداری به این مسجد می‌رود، به‌دلیل اینکه دسته عزاداری محله کوچه باغ با بیل و کلنگ در روز سوم امام به مسجد آمده بودند، بر سر این نمایش در بازار اختلاف پیش می‌آید و در میان ازدحام و شلوغی مردم عزادار فردی کشته و خونی در مسجد ریخته می‌شود که به نام مسجد خونی معروف می‌شود، نام این مسجد قبلاً ”چرنداب“ بود. حسین خواه‌، ریش ‌سفید محل اعتقاد دارد که در هنگام ساخت مسجد پس از زلزله بر اثر اختلاف بین بنا و معمار و یک کارگر، در اثر پرتاب پاره آجری به سوی کارگر وی زخمی می‌شود و بعد از چندی کشته می‌شود و نام مسجد قانلی مسجد لقب می‌گیرد. عقیده سوم بر این است که در روزگار تسلط عثمانیان بر تبریز که محله چرنداب اردوگاه سربازان عثمانی بود در این مسجد بر اثر اختلاف شیعه و سنی یک نفر کشته می‌شود که نام مسجد چرنداب به مسجد خونی تبدیل می‌شود.