حضور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در جلسه نظام نوین ترویج سازمان جهاد کشاورزی
حضور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در جلسه نظام نوین ترویج سازمان جهاد کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: تحقیقات کشاورزی از بابت توسعه دانش و فناوری های مناسب از جایگاه قابل توجهی در نظام نوین ترویج برخوردار است. به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، مهندس اکبر فتحی در جلسه نظام نوین ترویج در رابطه با ثبت اطلاعات […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: تحقیقات کشاورزی از بابت توسعه دانش و فناوری های مناسب از جایگاه قابل توجهی در نظام نوین ترویج برخوردار است. به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، مهندس اکبر فتحی در جلسه نظام نوین ترویج در رابطه با ثبت اطلاعات تراکتورهای واگذار شده به کشاورزان گفت: حضور در جلسات ستاد نظام نوین ترویج باید ساماندهی و تخصصی باشد و اعضا باید بدانند هدف از تشکیل جلسات چیست بنابراین تا مادامی که به حساسیت موضوع پی برده نشود و اراده انجام کار وجود نداشته باشد، اتفاق خاصی رخ نداده و توفیقی حاصل نخواهد شد. وی افزود: با توجه به حجم کاری کارشناسان پهنه، واگذاری ثبت و استخراج اطلاعات از سامانه به آنها زمانبر بوده و در نهایت نتیجه ای نخواهد داشت ولی می توان از کارشناسان موضوعی یا همکاران دیگر که با ایجاد کد کاربری و امکان دسترسی به سامانه استفاده کرده و این کار را به آنها واگذار کرد. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تاکید کرد: در صورتی که بخش خصوصی در قبال هزینه مشخص و به صورت مدون قبول انجام این کار را برعهده بگیرد می توان از این ظرفیت نیز استفاده کرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به راهبردهای بهبود نظام نوین ترویج کشاورزی اشاره کرد و افزود: راهبردهای اصلی در حیطه طرح نظام نوین ترویج کشاورزی شامل پهنه بندی عرصه های کشاورزی، تجهیز و ساماندهی مراکز خدمات و مدیریت دانش برای سیاست‌گذاران ترویج کشاورزی در اولویت است. وی تاکید کرد: فناوری های مناسب، سهم مهمی در فرآیند تحقق چنین اهدافی دارا می باشند اما تحقیقات کشاورزی از بابت توسعه دانش و فناوری های مناسب از جایگاه قابل ویژه ای برخوردار است.