آمادگی اداره کل محیط زیست استان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی برای همکاری های مشترک
آمادگی اداره کل محیط زیست استان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی برای همکاری های مشترک

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، با حضور دکتر احمد بایبوردی رییس مرکز و دکتر حسن عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و مهندس رضا فدایی معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان و مهندس قاسم زاده مدیر روابط عمومی اداره کل […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، با حضور دکتر احمد بایبوردی رییس مرکز و دکتر حسن عباس نژاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و مهندس رضا فدایی معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان و مهندس قاسم زاده مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان نشست صمیمانه ای صورت گرفت. در این نشست مقرر شد در آینده نزدیک تفاهم نامه همکاری در حوزه های خاک و آب بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان منعقد گردد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ضمن اشاره به پتانسیل های مرکز خواستار همکاری مشترک شد و همچنین اظهار داشت : مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی به عنوان آزمایشگاه معتمد اداره کل حفاظت محیط زیست استان گردد.
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی