افتخاری دیگر برای شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
افتخاری دیگر برای شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تبریز کهن؛جای افتخار وخوشحالی می باشد که در سایه مدیریت عالمانه جناب آقای مهندس ایمان غنی زاده از زمان کوتاه تصدی مدیریت شرکت اتوبوس رانی شهرداری تبریز در کمتر از چهارده ماه  در  وضعیت اقتصادی وتورم وگرانی وتحریم های گسترده  و... در حوزه حمل ونقل عمومی بویژه اتوبوسرانی تبریز وحومه اقدامات موثر وقابل توجهی صورت گرفته است .

تبریز کهن؛جای افتخار وخوشحالی می باشد که در سایه مدیریت عالمانه جناب آقای مهندس ایمان غنی زاده از زمان کوتاه تصدی مدیریت شرکت اتوبوس رانی شهرداری تبریز در کمتر از چهارده ماه  در  وضعیت اقتصادی وتورم وگرانی وتحریم های گسترده  و… در حوزه حمل ونقل عمومی بویژه اتوبوسرانی تبریز وحومه اقدامات موثر وقابل توجهی صورت گرفته است .

-اتوبوسرانی با ۷۰٪ پیشرفت فیزیکی در مرحله تبدیل شدن ۱۰۰٪ از روش سنتی به روش هوشمند وIt میباشد.
-مدیریت هزینه ‌و زمان که در شرایط قابل قبول ومطلوبی قرار گرفته است که این امر علیرغم نوسانات قیمت و وتورم و… ۲۰٪ کاهش هزینه های جاری دراینمدت با مقایسه یکسال قبل صورت گرفته که جای تقدیر وتامل دارد.
– بازسازی ۶۸ دستگاه اتوبوس ومینی بوس توسط نیروهای جوان وتوانمند ومتخصص داخلی شرکت واحد که از امروز وارد‌ناوگان  خدمات رسانی خواهند شد
-نوسازی وخرید (۱۵دستگاه اتوبوس صفرکیلومتر و۱۷ دستگاه مینی بوس صفر کیلومتر) که در نوع خود بینظیر بوده ودر سالهای اخیر شاهد چنین جهش مشهودی نبودیم.
ودر نهایت  درشش ماهه اول ۱۴۰۰ ۵۰ دستگاه اتوبوس نو خریداری وبه ناوگان حمل ونقل عمومی شهر کهن تبریز اضافه خواهد شد . جار دارد از مجموعه شرکت وهمکاران دلسوز نهایت سپاس وامتنان را داریم .امیدواریم این اقدامات شاخص توسط مدیریت کلان شهری مورد توجه وتقدیر شایسته قرار گیرد.