دیدار رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز
دیدار رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز و دکتر محمدرضا نجیب زاده رئیس بخش منابع طبیعی مرکز با دکتر داریوش نوین مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز در ساختمان سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری، روز شنبه […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز و دکتر محمدرضا نجیب زاده رئیس بخش منابع طبیعی مرکز با دکتر داریوش نوین مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز در ساختمان سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری، روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ دیدار کردند.

در این دیدار در خصوص همکاریهای مشترک بحث و گفتگو شد و قرار شد از پتانسیل های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در زمینه جایابی باغ گیاه شناسی و کلاسهای آموزشی برای پیمانکاران فضای سبز استفاده شود. همچنین از برقراری ارتباط خوب بین مرکز و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری،  دکتر نوین رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز استقبال نمود.