عمارت قائم مقام فراهانی آذربایجان
عمارت قائم مقام فراهانی آذربایجان

محل امروزی پارک قائم مقام در قاری کورپسی دبستان ملی ترقی تبریز در تاریخ ۱۳۳۰ق محله راسته کوچه واقع شده بود و سپس در تاریخ ۱۳۱۵ش به دستور وزرات فرهنگ آذربایجان، به محل عمارت قائم مقام آذربایجان واقع در حیدرتکیه سی و با تغییر نام به مدرسه رودکی دائر می نماید. عکسهای عمارت قائم مقام […]

محل امروزی پارک قائم مقام در قاری کورپسی

دبستان ملی ترقی تبریز در تاریخ ۱۳۳۰ق محله راسته کوچه واقع شده بود و سپس در تاریخ ۱۳۱۵ش به دستور وزرات فرهنگ آذربایجان، به محل عمارت قائم مقام آذربایجان واقع در حیدرتکیه سی و با تغییر نام به مدرسه رودکی دائر می نماید.

عکسهای عمارت قائم مقام در حیدرتکیه سی محله سرخاب تبریز مربوط به سالهای ۱۳۱۵ تا ۱۳۴۷ش می باشند.