دانشگاه تبریز  در دهه ۴۰
دانشگاه تبریز  در دهه ۴۰

این عکس  در سال ۱۳۴۸ و از پشت بام ساختمان شماره ۶ (دانشکده فنی )گرفته شده و عکس برای بار اول در کتاب تبریز و پیرامون نوشته استاد جوادی شفیع منتشر شد.تصویر حجم باغات موجود در پشت تصویر کاملا مشهود است که در حدود ۵۰سال گذشته این حجم از فضای سبز در حالیکه جمعیت تبریز […]

این عکس  در سال ۱۳۴۸ و از پشت بام ساختمان شماره ۶ (دانشکده فنی )گرفته شده و عکس برای بار اول در کتاب تبریز و پیرامون نوشته استاد جوادی شفیع منتشر شد.تصویر حجم باغات موجود در پشت تصویر کاملا مشهود است که در حدود ۵۰سال گذشته این حجم از فضای سبز در حالیکه جمعیت تبریز بسیار کمتر از شرایط فعلی بود واکنون شاهد تجلی بتن وسیمان وساختمان های مرتفع به جای این طبیعت زیبا هستیم