روشنگری امور اراضی آذربایجان شرقی درخصوص فرآیند قانونی قلع وقمع ویلای مجلل در تبریز
روشنگری امور اراضی آذربایجان شرقی درخصوص فرآیند قانونی قلع وقمع ویلای مجلل در تبریز

دیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: قلع و قمع ویلای مجلل در تبریز پس از طی فرآیندهای قانونی، ابلاغ اخطاریه توقف عملیات توسط ماموران جهاد کشاورزی به متخلفان ، تهیه صورت جلسه با حضور ماموران نیروی انتظامی ، ارائه گزارش به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان به دلیل عدم توجه متخلف به […]

دیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: قلع و قمع ویلای مجلل در تبریز پس از طی فرآیندهای قانونی، ابلاغ اخطاریه توقف عملیات توسط ماموران جهاد کشاورزی به متخلفان ، تهیه صورت جلسه با حضور ماموران نیروی انتظامی ، ارائه گزارش به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان به دلیل عدم توجه متخلف به اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون برای توقف عملیات تغییر کاربری غیر مجاز و اخذ دستور اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون از طریق مراجع قضایی صورت پذیرفته است. به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس داداش نصیری در حاشیه اجرای حکم قلع و قمع ویلای مجلل در تبریز در گفتگو با خبرنگاران در خصوص فرآیند قانونی اجرای این حکم گفت: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، هرگونه تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغها را ممنوع نموده و تشخیص ضرورت تغییر کاربری را منوط به موافقت و اجازه کمیسیون تبصره یک ماده یک موضوع این قانون دانسته است به این ترتیب، اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نیستند در اراضی کشاورزی مبادرت به هرگونه تغییر کاربری غیر قانونی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مذکور نمایند. وی با بیان اینکه به منظور مقابله با امر تغییر کاربری غیرمجاز، ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری تدابیری را پیش بینی نموده است ادامه داد: به موجب تبصره یک ماده ۱۰ قانون، ماموران جهاد کشاورزی مکلفند به محض مشاهده تغییر کاربری غیرمجاز به متخلف اخطار توقف عملیات دهند تا به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهت تعیین تکلیف یا اخذ مجوز مراجعه نماید. مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه اخطاریه توقف عملیات توسط ماموران جهادکشاورزی به متخلفان ابلاغ شده و مراتب با حضور ماموران نیروی انتظامی صورت جلسه می گردد ادامه داد: در صورت عدم توجه متخلف به اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون برای توقف عملیات تغییر کاربری غیرمجاز، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکلف به ارائه گزارش به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان و اخذ دستور اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون می باشد و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری، ماموران جهادکشاورزی مکلفند پس از طی فرآیند قانونی پیش بینی شده، نسبت به قلع و قمع تمامی تغییر کاربریهای غیر مجاز اقدام و وضعیت را به حالت سابق اعاده نمایند. این عملیات اجرایی در حضور نمایندگان اعزامی دادستان و ماموران انتظامی صورت گرفته و مراتب قلع و قمع صورت جلسه می گردد. وی با بیان اینکه همچنین، به موجب مقررات موضوعه، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پس از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون و قلع و قمع تغییر کاربری غیر مجاز، مکلف است علیه متخلفان اقدام به طرح دعوی جهت مطالبه خسارات وارده به زمین کشاورزی ناشی از تغییر کاربری غیر مجاز نماید تا به حکم دادگاه، خسارات وارد شده توسط محکومٌ علیه پرداخت شود گفت: در راستای اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ویلای مجلل در منطقه باسمنج شهرستان تبریز در اقدامی قاطع از سوی مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز و با همکاری دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان و نیروی انتظامی با استفاده از تجهیزات ویژه قلع و قمع شد. مهندس نصیری با بیان اینکه این ویلای مجلل که به صورت غیر قانونی در منطقه باسمنج شهرستان تبریز و در اراضی حاصلخیز کشاورزی در حال تکمیل شدن بود، با اقدام قاطع قضایی – اداری قلع و قمع گردید تا به متجاسران به قانون هشدار جدی داده شود، از هرگونه اقدام غیر مجاز برای تغییر کاربری در اراضی کشاورزی خودداری نمایند افزود: صیانت از خاک کشاورزی به عنوان بستر سازنده غذای انسان، وظیفه ای است که بر دوش امور اراضی گذاشته شده تا با اقدامات قانونی حافظ امنیت غذایی ملت باشد. وی گفت: مدیریت امور اراضی آذربایجان شرقی به متجاسران و دلالان و سوء استفاده کنندگان هشدار جدی می دهد تا از هرگونه اقدام منتهی به تفکیک، افراز، قطعه بندی و تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی زراعی و باغ ها به صورت جدی خودداری نمایند.