معرفی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
معرفی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان­ شرقی با نام اداره خاک­شناسی و حاصلخیزی خاک فعالیت خود را در سال ۱۳۴۴ در تبریز آغاز نمود. این بخش در قالب ۵ گروه تحقیقاتی شامل گروه شناسایی، طبقه بندی خاک و تناسب اراضی، گروه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، گروه آبیاری […]

بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان­ شرقی با نام اداره خاک­شناسی و حاصلخیزی خاک فعالیت خود را در سال ۱۳۴۴ در تبریز آغاز نمود. این بخش در قالب ۵ گروه تحقیقاتی شامل گروه شناسایی، طبقه بندی خاک و تناسب اراضی، گروه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، گروه آبیاری و فیزیک خاک، گروه حفاظت خاک و مدیریت پایدار اراضی و بخش آزمایشگاه خاک و آب و با تکیه بر ۱۰ نفر نیروی انسانی شامل ۵ نفر محقق عضو هیأت علمی در مرتبه های استادیاری و مربی، ۲ نفر محقق غیرهیأت علمی، ۳ نفر کارشناس آزمایشگاه، فعالیت می نماید. امکانات تحقیقاتی این بخش شامل آزمایشگاه های شیمی خاک و آب، فیزیک خاک و تجزیه گیاه و کود است. این بخش در طرح های راهبردی استان از جمله احیای دریاچه ارومیه مشارکت فعال داشته است. این بخش همکاری پیوسته ای با نهادهای اجرایی از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان پیرامون تغذیه گیاهان زراعی و باغی، پایش و کنترل کیفیت کود، کاربری اراضی و سازمان محیط زیست در زمینه آلودگی خاک و اراضی به عناصرسنگین دارد. مشخصات همکاران بخش تحقیقات خاک و آب در جدول یک ارائه شده است.

جدول ۱- مشخصات همکاران بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۹