شروع برگزاری آزمونهای سنجش مهارت در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
شروع برگزاری آزمونهای سنجش مهارت در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
تبریز-کهن-آزمونهای سنجش مهارت از روز شنبه مورخه ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ با اخذ آزمون از رشته تولید صنعتی فراورده های لبنی آغاز می شود. این آزمونها در چهار رشته و تا مورخه ۰۲/۰۶/۱۴۰۰ادامه خواهد داشت .

تبریز-کهن-آزمونهای سنجش مهارت از روز شنبه مورخه ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ با اخذ آزمون از رشته تولید صنعتی فراورده های لبنی آغاز می شود. این آزمونها در چهار رشته و تا مورخه ۰۲/۰۶/۱۴۰۰ادامه خواهد داشت .
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقیعلت طولانی بودن آزمونها ، رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و همچنین اخذ آزمون مجدد برای مردودین مرحله اول می باشد.

شایان ذکر است دکتر پاسبان اسلام معاون آموزش مرکز و مهندس غفارزاده مسئول اداره آموزشهای رسمی مرکز در اولین روز برگزاری آزمون از نحوه برگزاری آزمون بازدید نمودند.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی