با امضای معاون اول رئیس جمهور، سند ارتقای بهره وری بخش کشاورزی ابلاغ شد
با امضای معاون اول رئیس جمهور، سند ارتقای بهره وری بخش کشاورزی ابلاغ شد
تبریز کهن-معاون اول رئیس جمهور سند ارتقای بهره وری بخش کشاورزی ، که با رویکرد مسأله‌محور تهیه شده و در برگیرنده مهم‌ترین اولویت‌های ارتقای بهره وری بخش کشاورزی است را ابلاغ کرد.

تبریز کهن-معاون اول رئیس جمهور سند ارتقای بهره وری بخش کشاورزی ، که با رویکرد مسأله‌محور تهیه شده و در برگیرنده مهم‌ترین اولویت‌های ارتقای بهره وری بخش کشاورزی است را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ تیر ۱۴۰۰ و در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی کشور و تدوین برنامه های عملیاتی ارتقای بهره وری  و در راستای تحقق اهداف مندرج در این قانون، اسناد ارتقای بهره وری پیشنهادی وزارتخانه های متولی (۹) بخش اقتصادی از جمله بخش کشاورزی را تصویب کرد.

سند فوق با رویکرد مسأله محور تهیه شده و در برگیرنده مهم ترین اولویت های ارتقای بهره وری بخش کشاورزی می باشد و و دستگاه اجرایی مربوط متولی موظف است گزارش پیشرفت اقدامات و برنامه های مندرج در این سند را هر شش ماه یک بار تهیه و به سازمان ملی بهره وری ایران ارایه نماید.

در بخش کشاورزی، شاخص های رشد ارزش افزوده، رشد بهره وری کل عوامل تولید و رشد عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) آن طی سال های برنامه ششم توسعه به ترتیب ۸، ۳,۲ و ۴.۸ درصد هدفگذاری شده است. عملکرد این بخش در رشد موارد فوق طی سال های برنامه ششم توسعه به ترتیب ۲.۹، ۰.۷- و ۳.۶ درصد گزارش شده است.

سند ارتقای بهره وری بخش کشاورزی ابلاغ شد