توضیحات رییس مرکز تحقیقات کشاورزی استان در خصوص یک مصاحبه جنجالی
توضیحات رییس مرکز تحقیقات کشاورزی استان در خصوص یک مصاحبه جنجالی

لازم به توضیح می دانم اینجانب قبلا بعنوان یک فعال زیست محیطی در حد توان وبضلعت علمی ام با مطالعات مختلف در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی باشم.اینک با قبول مسئولیت مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان بعنوان شخصیت حقوقی سعی خواه نمود در زمینه های مختلف علوم کشاورزی همکاری نزدیکی با جامعه دانشگاهی وصنعت […]

لازم به توضیح می دانم اینجانب قبلا بعنوان یک فعال زیست محیطی در حد توان وبضلعت علمی ام با مطالعات مختلف در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی باشم.اینک با قبول مسئولیت مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان بعنوان شخصیت حقوقی سعی خواه نمود در زمینه های مختلف علوم کشاورزی همکاری نزدیکی با جامعه دانشگاهی وصنعت ومعدن وکشاورزی به عمل بیاورم.بنده همچون گذشته در خدمت فعالین زیست محیطی وجامعه رسانه ای استان می باشم واعتقاد دارم مباحث فنی بهتر بدون حاشیه های غیر مفید در جلسات کارشناسی با شرکت تمامی متخصصان مطرح ومورد بحث قرار گیرد.آنچه در خصوص مصاحبه اینجانب در سایت محترم آناج مطرح گردید بیشتر به صورت گفتگوی فنی وپاسخ به  سوالات فنی بود وبیشتر بعنوان یک گپ دوستانه بود وبا توجه به سابقه رسانه ای ام انتشار وپیاده نمودن این گفتگوی تلفنی را به صورت متن یک نوع شیطنت خبری تلقی می نمایم وانتشار آن در فضای مجازی درست نبوده ومورد تایید اینجانب نمی باشد وبا اخلاق حرفه ای ورسانه ای منافات دارد  وانتظار دارم همکاران عزیز در این خصوص امعان نظر کافی را داشته باشند. ضمن تکذیب مطالب منتشر شده از باب شخصیت حقیقی وحقوقی خواستار گفتگودر یک فضای دوستانه ومنطقی وعلمی می باشم وقطعا یقین می دانم متولیان محترم شرکت زرین داغ آسترگان هم بر این باور واعتقاد هستند. در نهایت ضمن تشکر از تمامی دلسوزان محترم استان تقاضا می کنم از کلیه ظرفیت های مغفول مرکز تحقیقات در زمینه های مختلف زراعی وباغی. گیاه پزشگی. فنی ومهندسی. منابع طبیعی وجنگل ومرتع وعلوم دامی در سطح استان بشود.