دیدار مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز با رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
دیدار مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز با رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دکتر داریوش نوین مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز و دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز در ساختمان مرکزتحقیقات عباسی دیدار کردند. در این دیدار در خصوص همکاریهای مشترک بحث و گفتگو شد و مقرر گردید اکیپ […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دکتر داریوش نوین مدیر عامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز و دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز در ساختمان مرکزتحقیقات عباسی دیدار کردند.

در این دیدار در خصوص همکاریهای مشترک بحث و گفتگو شد و مقرر گردید اکیپ های مشترک پایش فنی با حضور متخصصان تحقیقات کشاورزی در زمینه های گیاه پزشکی، باغیانی و آبیاری از کلیه عرصه های فضای سبز شهری تبریز به اتفاق کارشناسان سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز بازدید به عمل آورند.

شایان ذکر است هدف از این پایش ها ارزیابی کیفی رشد گونه ای درختی، وضعیت طغیان آفات و بیماری، نحوه تغذیه گیاهی وارائه راهکارهای عملی در زمینه بهبود وضعیت سبزی شهری خواهد بود. این بازدیدها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی