تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه پایش فضای سبز شهر تبریز در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی امضا شد
تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه پایش فضای سبز شهر تبریز در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی امضا شد
تفاهم‌نامه همكاری سه جانبه پایش فضای سبز شهر تبریز در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی امضا شد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، به منظور همکاری در زمینه تهیه نهال و مراقبت از درختان و پایش رشد گونه های درخت و بررسی نیازی آبی و تغذیه ای و پایش تنش های زنده و غیر زنده و بیماری ها و آفات، تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز و سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز و با حضور دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دکتر نوین مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز و دکتر فیروزیان مدیرعامل سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی امضا شد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی