حضور دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در شبکه برکت آذربایجان شرقی
حضور دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در شبکه برکت آذربایجان شرقی
حضور دكتر احمد بایبوردی رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در شبكه بركت آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲با موضوع تغذیه غلات و دانه های روغنی در شبکه تلویزیون اینترنتی کشاورزی شبکه های برکت حضور یافت و در خصوص موضوع فوق الذکر اطلاعات جامع و کامل را در اختیار مروجان و کارشناسان کشاورزی و علاقمندان ارائه نمود.

وی در مورد مصرف کودهای آلی در زراعت گندم اظهار داشت: میزان مصرف کود آلی بستگی به درجه پوسیدگی، نسبت کربن به نیتروژن و نو آن دارد و در مورد بذرمال ها گفت: استفاده از بذرمال ها بخصوص در اراضی که گیاه کلزا در اوایل دوره رشد با تنش هایی از جمله شوری و خشکی مواجه است ضروری می باشد.

دکتر احمد بایبوردی در مورد استفاده از کود نیتروژن ابراز نمود: در صورت عدم امکان انجام آزمون خاک و تعیین میزان کود نیتروژنی مصرفی بر اساس نتایج آزمون خاک با توجه به شرایط اقلیمی، سابقه کشت قبلی، میزان آب قابل دسترسی، تراکم کشت و پتانسیل عملکرد مورد انتظار، میتوان میزان مصرف کودهای نیتروژنی را تعیین نمود. در ادامه زمان و نحوه مصرف کودهای نیتروژنی را به طور کامل تشریح نمود.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در مورد زمان و نحوه مصرف کودهای فسفری خاطر نشان نمود: توصیه بر این است که تمام کود فسفری قبل از کاشت گندم و یا همزمان با کاشت بذر مصرف گردد. مصرف فسفر در این دوره تاثیر زیادی بر روی تعداد پنجه و توسعه سیستم ریشه ای دارد.

وی در ادامه در خصوص مصرف پتاسیم افزود: گیاه گندم در مرحله ساقه رفتن بیشتر از سایر مراحل به پتاسیم احتیاج دارد. در این مرحله روزانه ۳ تا ۸ کیلو گرم در هر هکتار پتاسیم جذب می کند. پتاسیم مقاومت گیاه را در برابر آفات و بیماریها و صدمات ناشی از تنش های سرمایی افزایش می دهد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی