مدرسه ارک تبریز
مدرسه ارک تبریز
مدرسه ارک تبریز

این مدرسه مربوط به دوره قاجار و در کنار ارک علیشاه تبریز واقع شده بود. بانی این مدرسه حاجی میرزا حسن خان خازن لشکر، فرزند سلمان السلطان‌تبریزی یکی از مردان خیر و روشنفکر تبریز در عصر ناصرالدین شاه بود. وی همچنین رئیس مجلس محاکمات عسکریه آذربایجان بود.

مدرسه ارک از مدارسی بود که قبل از دوران مشروطیت در حدود سال ۱۲۷۱ هجری‌شمسی دایر شد و به تعلیم و تربیت اطفال پرداخت. تمامی هزینه‌های مدرسه با بیش از ۶۰ نفر از کودکان فقیر و بی‌سرپرست به عهده میرزا حسن‌خان بود. آنها برای اولین بار لباس متحدالشکل پوشیدند و برخی نیز علاوه بر تحصیل رایگان هزینه‌ای به‌عنوان کمک خرجی دریافت می‌کردند.