برگزاری دوره آموزشی پیوند، سرشاخه کاری درختان دانه دار و هسته دار
برگزاری دوره آموزشی پیوند، سرشاخه کاری درختان دانه دار و هسته دار
تبریزکهن- دوره آموزشی پیوند، سرشاخه کاری درختان دانه دار و هسته دار برای بهره برداران‌ متقاضی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی بصورت عملی و تئوری به مدت ۲روز با تدریس دکتر محسن پورسلطان برگزار شد.

تبریزکهن- دوره آموزشی پیوند، سرشاخه کاری درختان دانه دار و هسته دار برای بهره برداران‌ متقاضی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی بصورت عملی و تئوری به مدت ۲روز با تدریس دکتر محسن پورسلطان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، شایان ذکر است برای بهره برداران پس از اخذ آزمون گواهینامه پایان دوره صادر خواهد شد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی