برگزاری دوره آموزشی مدیریت بقایا و تهیه بستر کاشت گندم دیم توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
برگزاری دوره آموزشی مدیریت بقایا و تهیه بستر کاشت گندم دیم توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
تبریز کهن- دوره آموزشی مدیریت بقایا و تهیه بستر کاشت گندم دیم در کشاورزی حفاظتی در مدیریت جهاد کشاورزی هریس برای کارشناسان پهنه و بهره برداران با تدریس مهندس علیرضا غفارزاده مدرس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی برگزار شد .

تبریز کهن- دوره آموزشی مدیریت بقایا و تهیه بستر کاشت گندم دیم در کشاورزی حفاظتی در مدیریت جهاد کشاورزی هریس برای کارشناسان پهنه و بهره برداران با تدریس مهندس علیرضا غفارزاده مدرس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، ضمنا هماهنگی های لازم برای برگزاری دو دوره اموزشی ابیاری در گلخانه و تنظیم و کالیبراسیون ردیف کار خطی در هفته اینده برای کارشناسان و بهر ه برداران در مدیربت جهاد کشاورزی شهرستان هریس  انجام گردید.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی