پَرِ پرواز
پَرِ پرواز

علم زمانی سودمند است که به ورطه ی مطلق اندیشی و همه شمول انگاری سقوط نکند. در شناخت جوامع بشری ، نباید به گرداب ،، همسان انگاری ،، فرو رفت. در بوستان دانش ، شایسته است چونان زنبور عسل از هر گلی شهدی گرفت و با ساز و کاری بر روی ان ، گوهری به […]

علم زمانی سودمند است که به ورطه ی مطلق اندیشی و همه شمول انگاری سقوط نکند.

در شناخت جوامع بشری ، نباید به گرداب
،، همسان انگاری ،، فرو رفت.

در بوستان دانش ، شایسته است چونان زنبور عسل
از هر گلی شهدی گرفت و با ساز و کاری بر روی ان ،
گوهری به نام ،، عسل ،، آفرید.

در عرصه تمدن هم باید ،، خود ،، بود.
تمایزات قومی ، تاریخی ، اجتماعی ،
فرهنگی و دینی ،، صورت مساله ی تاریخ بشر ،، است.
که نمی توان آن را پاک کرد.
البته از انها نیز نباید وسیله ی تفاخر! و نژاد پرستی
و تفاضل ساخت! چنانکه برخی ها … ساخته اند!!!
بلکه به تعبیر قران ، برای ،، تعارف ،، است
و سبقت جویی در خیرات.

پیام :

موارد فوق هیچ کدام ،، اصل و هدف ،، نیستند
بلکه وسیله و مَحمِلی برای رسیدن به هدف هستند.

فلورانس