تصاویرکم نظیرتبریز کهن از نگاه تبریز کهن
تصاویرکم نظیرتبریز کهن از نگاه تبریز کهن
تبریز کهن از نگاه دوربین تبریز کهن ؛شهر تبریز است و مشگین مرز و بوم کوی شمس و کعبه ملای روم گر هوای کعبه داری یا که دیر کاروانا رو که آبشخور بخیر شهر تبریز است و پیر روزگار

تبریز کهن از نگاه دوربین تبریز کهن ؛شهر تبریز است و مشگین مرز و بوم

کوی شمس و کعبه ملای روم

گر هوای کعبه داری یا که دیر

کاروانا رو که آبشخور بخیر

شهر تبریز است و پیر روزگار

سرگذشت او بهین آموزگار

ای که رخت از خانه ات بیرون فتاد

همت پاکان به همراه تو باد

شهر تبریز است و مهد انقلاب

آشیان شیر و شاهین و عقاب

ای که بار از شهر جانان بسته ای

بار خود با رشته ی جان بسته ای

****

به مهر ار قدم مینهی یا به خشم

برو ای مسافر قدم روی چشم

****

شهرتبریز است وجان قربان جانان میکند

سرمه ی چشم از غبار پای میهمان میکند

تصاویر از آرشیو علی جدیدالاسلام