اخلاص عمل برای خدا
اخلاص عمل برای خدا

پروردگار متعال همان گونه که با وحی و الهامات و عنایتهای خاص؛ رسولان و اولیای دین را به عنوان الگوی ناب زندگی؛ تحت پرورش قرار می دهد تا مردم را راهنمایی کنند؛ با وحی عام: عقل و اندیشه و تدابیر خردمندان با روشهای کارامد و سالم نیز جوامع بشری را به سوی عدالت و رفاه […]

پروردگار متعال همان گونه که با وحی و الهامات و عنایتهای خاص؛
رسولان و اولیای دین را به عنوان الگوی ناب زندگی؛ تحت پرورش قرار می دهد تا مردم را راهنمایی کنند؛ با وحی عام:
عقل و اندیشه و تدابیر خردمندان با روشهای کارامد و سالم نیز جوامع بشری را به سوی عدالت و رفاه و ازادی و کرامت و عزت و سعادت و رشد و تعالی رهنمون می شود.

هدف اصلی پیامبر؛ توسعه و تعالی بخشیدن به جامعه از طریق
,, تامین عدالت اجتماعی و مصلحت همگانی و تحقق قانونمندی مدنی و ایجاد زمینه هایی برای
,, تضمین حقوق بشر ,,
به مفهوم عرفی ان بوده است.

پیامبر حق؛ بر اخلاص عمل برای خدا
که نشات گرفته از گرایش قلبی ازادانه و اشتیاق صمیمانه و نه بر سبیل ,, رنگ و ریا و تظاهر ,, تاکید داشتند.
و واقع بینانه توجه داشتند که
,, اتش زهد و ریا خرمن دین را می سوزاند و برقراری اجبار و سختگیری در دین؛
موجب شیوع
تظاهر و دروغ و غلو و مقدس مابی می شود و انسانها را از رشد و خودشکوفایی باز داشته و اخلاص انسانها را تباه
و حیات اجتماعی را الوده می کند.
و ریای زاهدان سالوس؛ و تزویر
احاد مردم جامعه ای سر به سر
فریب و تخدیرامیز پدید می اورد.
در چنین جامعه ای اعتماد متقابل رخت بر می بندد و حقوق اجتماعی
نیز برباد می رود.
وحی به پیامبر ص به عنوان
زمامدار اجتماعی می فرماید:
پس تذکر بده که تو فقط تذکر دهنده ای
و بر انها مسلط نیستی
س غاشیه ۲۲_۲۱

بگو حق از پروردگارتان است
هرکس خواست ایمان بیاورد
و هرکس خواست کفر بورزد.
س کهف ۲۹

اگر خدا می خواست شرک نمی ورزیدند
و تو را برای انها نگهبان قرار ندادیم.
و تو وکیل انها نیستی
س انعام ۱۰۸_۱۰۷

بنابراین پیامبر رحمت ص
پیوسته موظف می گردید
که ازادی و اختیار مردمان را_
که مقتضای افرینش و سرشت ادمی است_
به عنوان یک واقعیت بپذیرد.
سلطه گری و چیرگی نورزد؛
خود را پاسبان دل و دیده مردم نداند.
تا مردمان در زیر پرچم
,, لا اکراه فی الدین ,,
به پیروی از فطرت پاک شان
به دین حنیف اسلام بگروند.

درود خداوند بر پیامبر اکرم ص
و اهل بیت عصمت و طهارت باد.

فلورانس