مناسبات رفتاری
مناسبات رفتاری

نوشته امروز… اشاره به مناسبات رفتاری است که به نام حفظ ارزشها و در قالب امر به معروف و نهی از منکر؛ ارزشها را نشانه می رود و موجب گسستن پیوندها و همدلی و همزیستی مردم با یکدیگر می شود. اینجا هیچ ادعای سخن تازه ای در میان نیست. مدل زیر هر چه هست؛ ,, […]

نوشته امروز…
اشاره به مناسبات رفتاری است
که به نام حفظ ارزشها و در قالب
امر به معروف و نهی از منکر؛
ارزشها را نشانه می رود و
موجب گسستن پیوندها و همدلی
و همزیستی مردم با یکدیگر می شود.

اینجا هیچ ادعای سخن تازه ای در میان نیست.

مدل زیر هر چه هست؛
,, کاردستی یک روز تعطیلی شاگردی
است که از ,, منزل ذهن به مدرسه فرهنگ ,, می اورد تا استادکاران
زبردست را موجبی برای حرف زدن باشد؛؛؛؛

و… این چنین ,, درختان اندیشه ,, را تکان می دهیم تا میوه ها بریزند

سخنی با مومنین حقیقی

مومن حقیقی؛ در تجربه ایمانی؛ با
ذات هستی بیکران ,, انس و وداد ,,
می یابد و سمپاتی می کند و
,, عشق و ادب و عبودیت ,, سرتا پای وجودش را فرا می گیرد.

انسان مومن؛ نیک می داند که ایمان مربوط به حوزه ی تفاوتهای فردی است. مربوط به پیشینه های خانوادگی و تربیتی فرد است.

محصول یادگیری ها و مشق و تمرین های عملی اوست.

ایمان ؛ برای او یک سرمایه خاص و توفیق و موهبت فردی است ؛
شایسته است به جای اینکه

,, ان را به رخ این و ان بکشد
,, و یا به صورت فیزیکی
و خلق الساعه و ابتدا به سکون؛ از دیگران
,, انتظارات ایمانی ,, داشته باشد؛
از سرمایه ایمان خویش در
,, راه برداشتن موانع تکامل
,, از پیش پای خود و دیگران و
,, در راه بهبود زندگی مردمان ,, خرج کند.

وظیفه مومن حقیقی در ابتدا
تبلور ایده های ایمانی در فردیت خویش
است.

و در صورتی که بتواند الگوی رفتاری برای دیگران باشد؛

و ,, خدا گونه باشد؛ سبحان باشد و ستار العیوب؛ غفارالذنوب ؛ رحمن و رحیم ؛ کاشف الکروب ؛ عزیز و حکیم علیم و بصیر باشد…

انگاه… ,, خلافتش در این سیاره خاکی شروع می شود,,.

و مشق خلافتش ؛؛؛؛
,, ابلاغ و تبیین و تعلیم و تربیت ,, است.
نقد چون و چراست؛
,, دمیدن روح امید و ارمان و مسولیت ,, است.

مومن حقیقی نباید که:
,, سودای حاکمیت ایمانی بر مردم ,,
داشته باشد.
زیرا او نیز به اندازه ی یک ایده در جامعه حق دارد.

او و هموندانش به اندازه ی یک ایده در جامعه حق مشارکت دارد.
نباید دوست بدارد که همه مثل انها بیندیشند و زندگی کنند.

چرا که این تصمیمی است که همه دیگرانی که خدا انها را ازاد و انتخابگر افریده است؛ باید بگیرند.

فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر : به پیامبرش می فرماید
تو فقط یاداوری کن و تو بر انها تسلط نداری.🌹

فلورانس