حضور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در سازمان آزاد تجاری ارس
حضور رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در سازمان آزاد تجاری ارس
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی بعنوان رئیس کمیته دانش بنیان کشاورزی وصنایع وابسته در سازمان آزاد تجاری ارس حضور یافت

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی بعنوان رئیس کمیته دانش بنیان کشاورزی وصنایع وابسته در سازمان آزاد تجاری ارس حضور یافت وبه ارائه گزارش عملکرد وتوانمندی های شرکت های دانش بنیان کشاورزی پرداخت ودر خصوص نقش انکار ناپذیر آنها در توسعه منطقه آزاد ارس توضیحاتی بیان نمود.

شایان ذکر است دراین جلسه دکتر کیانی رئیس سازمان آزاد تجاری به محوریت مباحث کشاورزی ومحیط زیست در بهره برداری بهینه از امکانات منطقه تاکید کرد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی