گزارش تصویری از بخش های قرنطینه بیماران کرونایی در بیمارستان امام رضا (ع)تبریز
گزارش تصویری از بخش های قرنطینه بیماران کرونایی در بیمارستان امام رضا (ع)تبریز
تبریزکهن-اولین گزارش تصویری ازبخش های قرنطینه بیماران کرونایی در بیمارستان امام رضا (ع)تبریز و روحیه قابل تحسین وکار ستودنی پرسنل و کادر درمانی این بیمارستان که دست کمی ازحضور در  دروان دفع مقدس در جبهه های نبرد ندارد.

تبریزکهن-اولین گزارش تصویری ازبخش های قرنطینه بیماران کرونایی در بیمارستان امام رضا (ع)تبریز و روحیه قابل تحسین وکار ستودنی پرسنل و کادر درمانی این بیمارستان که دست کمی ازحضور در  دروان دفع مقدس در جبهه های نبرد ندارد.