آرام بخوانید و محاسبه کنید رازها گشوده می شود
آرام بخوانید و محاسبه کنید رازها گشوده می شود
تبریزکهن- مبنای این بررسی سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار ایران است شهرستان ورزقان شامل دو بخش مرکزی(اوزومدل) خاوانا(دیزمار) این شهرستان بر اساس سر شماری ۹۵ مرکز آمار ایران ۵۲۵۰۰نفر جمعیت دارد ودر آن اساس واجدین شرایط رای دادن در دوم اسفند ۳۵۷۰۰نفر است

تبریزکهن- مبنای این بررسی سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار ایران است
شهرستان ورزقان شامل دو بخش مرکزی(اوزومدل)
خاوانا(دیزمار)

این شهرستان بر اساس سر شماری ۹۵ مرکز آمار ایران ۵۲۵۰۰نفر جمعیت دارد
ودر آن اساس واجدین شرایط رای دادن
در دوم اسفند ۳۵۷۰۰نفر است

بخش خاروانا براساس سرشماری ۹۵مرکز آمار ایران ۱۶۷۸۸نفر جمعیت دارد
که
۱۱۴۱۶نفر واجدشرایط رای دادن بودند
که دوم اسفند ۹۸در بخش خاروانا بر اساس آمار انتخابات رسمی تعداد ۶۲۲۶نفر رای داده است یعنی مشارکت ۵۵درصد است
یعنی ۵۱۹۰نفر در انتخابات دوم اسفند بخش خاروانا در انتخابات شرکت نکرده است
👈پس از ۳۵۷۰۰نفر واجد شرایط ۵۱۹۰نفر را کسر کنید
یعنی در کل شهرستان ۳۰۵۱۰نفر باید رای می دادند

حالا از این مقدار ۶۲۲۶نفر در خاروانا رای داده است از تعداد ۳۰۵۱۹نفر ۶۲۲۶نفر را کسر کنید
پس تعدادی که باید در منطقه ورزقان شرکت کنند ۲۴۲۸۴ نفر خواهد بود

توجه. مشارکت در خاروانا ۵۵درصد است
ما مشارکت ایده ال ۸۵درصدرا برای ورزقان منظور می کنیم

پس ۸۵درصد ۲۴۲۸۴ نفر را از این مقدار کسر کنیم

می شود

۲۰۶۵۰نفر باید در ورزقان رای بدهند
حالا مجموع این رقم با تعداد ۶۲۲۶نفر رای دهنده بخش خاروانا
رقم کلی رای دهنده شهرستان ورزقان بدست می آید
یعنی چه ؟
همین کل افرادی که باید بر اساس سرشماری ۹۵ مرکز آمار ایران باید
وشهرستانی ورزقان رای دهند

۲۶۸۷۶ نفر خواهد بود

کل آرای مأخوذه شهرستان ورزقان که بر اساس آمار ۹۵مرکز آمار ایران باید ۲۶۸۷۶نفر می شد
اکنون از ۴۲۳۰۰نفر رای گرگرفته شده است

یعنی ۱۵۴۵۰نفر اضافه بر آمار در شهرستان ورزقان بخش مرکزی از شهرهای مجاور نیرو آمده و رای داده است

۸اسفند ۹۸
دکتر شمس