انتخاب مجدد رئیس مرکز و دانشیار تحقیقات کشاورزی آذربایجانشرقی درلیست۲درصددانشمندان برترجهان
انتخاب مجدد رئیس مرکز و دانشیار تحقیقات کشاورزی آذربایجانشرقی درلیست۲درصددانشمندان برترجهان
تبریزکهن-دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز و دانشیار تحقیقات کشاورزی آذربایجانشرقی مجدداً در لیست 2 درصددانشمندان برترجهان انتخاب شد.

تبریزکهن-دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز و دانشیار تحقیقات کشاورزی آذربایجانشرقی مجدداً در لیست ۲ درصد دانشمندان برترجهان انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛احمد بایبوردی درمهر ۱۳۴۹ درشهر اهر از دیارقره داغ به دنیا آمد تحصیلات متوسطه درسال ۱۳۶۸دبیرستان شهیدمطهری به پایان رساند و به دنبال آن تحصیلات عالی را دررشته خاکشناسی حاصلخیزی خاک به پایان رساند.
وی تاکنون درمسولیت های رئیس بخش تحقیقات خاک و آب استان،مدیردفترمحیط زیست و سلامت غذا، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مشغول بوده است.