قطار توسعه همه جانبه از شاهراه سلامت روان و ارتقای امید به زندگی می گذرد
قطار توسعه همه جانبه از شاهراه سلامت روان و ارتقای امید به زندگی می گذرد
تبریزکهن-سلامت روان یعنی احساس خوب، اندیشه سالم و سازنده و رفتار درست و مطلوب ؛ سلامت روان رکن رکین توسعه فراگیر و پایدار است تا ذهن، اندیشه و احساس و رفتار آحاد جامعه انسانی غنی، سازنده و مطلوب نباشد هیچ سلامتی قابل تصور نیست و به تبع آن نیز نباید انتظار توسعه و پیشرفت داشت.

تبریزکهن-سلامت روان یعنی احساس خوب، اندیشه سالم و سازنده و رفتار درست و مطلوب ؛ سلامت روان رکن رکین توسعه فراگیر و پایدار است تا ذهن، اندیشه و احساس و رفتار آحاد جامعه انسانی غنی، سازنده و مطلوب نباشد هیچ سلامتی قابل تصور نیست و به تبع آن نیز نباید انتظار توسعه و پیشرفت داشت.
دکتر وهاب اصل رحیمی مدیر گروه سلامت روانی و اجتماعی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز این موضوع را در نشست کار گروه بهداشت و درمان خانه توسعه آذربایجان بیان کرد و گفت: که بر اساس آخرین پیمایش ملی سلامت روان، مشکلات سلامت روان آحاد جامعه را در کشور ما تهدید می کند و لازم است تا تمام بخش ها اعم دولت و تشکل های غیر دولتی و مردم نهاد در این زمینه توجه و معطوف شوند.
اصل رحیمی اهمیت سلامت روان در طول رشد آدمی را یاد آوری کرد و گفت :باید نظام تعلیم و تربیت و نظام خانواده در این زمینه به طور جدی تلاش کنند تا نیازهای سلامت روان از طفولیت تا نوجوانی و جوانی مورد توجه و سرمایه گذاری قرار گیرد.
وی تاکید کرد که طبق توصیه های سازمان جهانی بهداشت توجه به سلامت روان یک نوع سرمایه گذاری برای توسعه و پییشرفت است و چنانچه یک دلار برای سلامت روان هزینه شود معادل ۱۰ دلار بهره وری و تولید ثروت در جامعه ایجاد می شود، لذا قطار توسعه همه جانبه از شاهراه سلامت روان و ارتقای امید به زندگی ( کمی و کیفی) می گذرد و چنانچه این قطار با سرعت مطمئن حرکت کند بروز و شیوع اختلالات روانپزشکی به حداقل ممکن خواهد رسید.
و ورودی بیمارستان و مراکز درمانی کاهش خواهد یافت.
دکتر اصل رحیمی در این زمینه هرم خدمات سلامت روان را توصیف کرد و گفت: مطابق هرم خدمات سلامت روان ، راهبرد توسعه خدمات سلامت روان باید از قاعده هرم شروع شود؛ یعنی ما باید مردم را آموزش دهیم، سواد سلامت روان و مراقبت اجتماعی را در آنها افزایش دهیم تا بتوانند از خود مراقبت کنند، لذا خودمراقبتی در سلامت روان از اهمیت شایان توجهی برخوردار است و در این جا نقش مدرسه، انجمن ها، شوراها و تشکل های فرهنگ ساز بسیار مهم و اساسی است. سطح دوم هرم توسعه و تسهیل دسترسی به خدمات سلامت روان غیررسمی است که در اینجا هم نقش رهبران مذهبی، اخلاقی و فرهنگی بسیار حائز اهمیت است. سطح بعدی هم نظام مراقبت های اولیه بهداشتی است که وظیفه پیشگیری و مراقبت اولیه را برعهده دارد؛ ارزیابی اولیه مشکلات سلامت روان، مراقبت بهنگام و ایجاد لینک با سطوح تخصصی بر عهده این سطح است، در نهایت سطوح تخصصی و فوق تخصصی که وظیفه بازتوانی و درمان را برعهده دارد.
مدیرگروه سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی در ادامه به موضوع درمان بیماران روانی اشاره کرد و گفت :در این مورد ما با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم ؛ فرایند درمان این بیماران سخت، زمان بر، پرهزینه بوده و خانواده های این بیماران متاسفانه بدلیل نا آگاهی در درمان و مراقبت همکاری مناسبی ندارند. دارو درمان این بیماران نیزپرهزینه است ؛ خانواده ها توان مالی لازم را ندارند و بیمه ها هم حمایت لازم را نمی کنند. موضوع دیگر مراقبت پس از ترخیص است تا زمانی که افراد دارای مشکلات روانپزشکی، اختلالات رفتاری و … پس از ترخیص از مراکز درمانی به یک سیستم مراقبتی معرفی و ملحق نشوند ، عود بیماری شان گریز ناپذیر می باشد. لذا انتظار می رود متولیان امر در این زمینه با یک کار جمعی و با جلب حمایت های بخش های غیر دولتی و خیریه در حل این موضوع مشارکت و همیاری کنند. وی تشکیل کار گروه بهداشت و درمان و بررسی مسائل و مشکلات در این حوزه و سلامت روان و همچنین پیگیری مسائل بیمارستان رازی و مجتمع آموزشی و درمانی باباباغی
در خانه توسعه آذربایجان را اقدامی در خور تحسین دانست و گفت:ما از هرگونه ارائه پیشنهادهای علمی و عملی سازمان های مردم نهاد همچون خانه توسعه آذربایجان در حل مشکلات درمانی و بهداشتی و بهبود شاخص های سلامت تن و روان استقبال می کنیم.