کارگروه استانی صدور ، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده های محصولات کشاورزی و برنامه آموزشی تشکیل شد
کارگروه استانی صدور ، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده های محصولات کشاورزی و برنامه آموزشی تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، جلسه تشکیل کارگروه استانی مربوط به دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده های محصولات کشاورزی و برنامه آموزشی مدیران کنترل کیفی در روز یکشنبه مورخه ۲۸/۰۸/۱۴۰۲ دراتاق معاون آموزش مرکز با حضور مدعوین، محمود کیا […]

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، جلسه تشکیل کارگروه استانی مربوط به دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده های محصولات کشاورزی و برنامه آموزشی مدیران کنترل کیفی در روز یکشنبه مورخه ۲۸/۰۸/۱۴۰۲ دراتاق معاون آموزش مرکز با حضور مدعوین، محمود کیا مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان ، مجید رسولی رئیس آموزش اداره استاندارد، داستانی نماینده نظام مهندسی،علیرضا دهناد معاون آموزشی مرکز و حسن نصیری فرد رئیس اداره آموزش بهره برداران مرکز تشکیل و موارد ذیل مقررگردید.

۱- تعیین اعضای کارگروه استانی :

 احمد بایبوردی – رئیس کارگروه

محمود کیا  مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی– عضو

علیرضا دهناد – معاون آموزش مرکز – عضو

مجید رسولی – رئیس آموزش اداره استاندارد – عضو

حسن نصیری فرد– رئیس اداه آموزش بهره برداران – عضو

۲- با توجه به دستورالعمل ارسالی  وعدم حضور سازمان نظام مهندس کشاورزی با توجه به اینکه متولی آموزش مدیران کنترل کیفیت دراستان می باشد حضور این سازمان جهت تسهیل در امر آموزش وهماهنگی ها ضروری به نظر میرسد  .که این امر باید از طریق متولیان وتنظیم کننده های دستئورالعمل اقدام گردد.

۳- با توجه به اظهارات مهندس کیا ونماینده نظام مهندسی متاسفانه استقبال لازم از طرف فعالان وتولید کنندگان محصولات کشاورزی ومدیران کنترل کیفی از این دوره های اموزشی بعمل نمی آید که دراین خصوص نیز باید در سطح وزراتخانه وموسسه ترویج وآموزش کشاورزی جهت ترغیب مدیران و راهکارهای لازم بعمل آید.

همچنین مقرر گردید موارد مطرح شده در جلسه فوق از طریق موسسه آموزش وترویج کشاورزی پیگیری تا راهکار مناسب جهت عملیاتی شدن این دستورالعمل با توجه به وضعیت های اعلام شده ارائه گردد.