تاملی بر طرح افزایش سن بازنشستگی؛نگاه کالایی به انسان (از منظر دکتر محمد عباس زاده، جامعه شناس دانشگاه تبریز)
تاملی بر طرح افزایش سن بازنشستگی؛نگاه کالایی به انسان (از منظر دکتر محمد عباس زاده، جامعه شناس دانشگاه تبریز)
تبریزکهن-محمد گنجه لو/یکی از بحث های مهم چند روز اخیر، مسئله افزایش سن بازنشستگی می‌باشد؛ موضوعی که بسیاری از تحلیل گران از منظر اقتصادی به آن پرداخت کرده ا ند؛ ولی واقعیت این است که موضوع به این مهمی شایسته است از بعد جامعه شناختی هم مورد کنکاش قرار گیرد.

تبریزکهن-محمد گنجه لو/یکی از بحث های مهم چند روز اخیر، مسئله افزایش سن بازنشستگی می‌باشد؛ موضوعی که بسیاری از تحلیل گران از منظر اقتصادی به آن پرداخت کرده ا ند؛ ولی واقعیت این است که موضوع به این مهمی شایسته است از بعد جامعه شناختی هم مورد کنکاش قرار گیرد.
به بر طبق نظریات “جامعه شناسان” زندگی انسان از بدو تولد تا زمان مرگ به بخشها و مراحل زمانی مختلفی تقسیم بندی می شود؛ حال وقتی یک مرحله ای حذف و یا در مرحله دیگر ادغام می شود؛ مفهومش اختلال در فرایند حیات اجتماعی افراد و به فراخور موضوع، بازنشستگان است؛ که می تواند از یکطرف کم رمق سازی تنفس اجتماعی آنان را سبب ساز شده و از طرف دیگر امید جوانان را برای جایگزینی نسل جا افتاده و اشتغال به هاله ای از ابهام فرو برد.
بنابراین شایسته است بیاییم این بار دست رد محکم به آموزه های سرمایه داری که انسان را کالا می بیند، بزنیم و اگر قرار است تصمیمی بگیریم، به اصل اختیار و آزادی انسانها در قالب هنجارهای پذیرفته شده احترام بگذاریم.