انتصاب رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی به عنوان عضو کمیته برنامه ریزی طرح توسعه زراعت چوب استان
انتصاب رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی به عنوان عضو کمیته برنامه ریزی طرح توسعه زراعت چوب استان
تبریزکهن-احمد بایبوردی رئیس مرکز با ابلاغ اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان عضو کمیته برنامه ریزی طرح توسعه زراعت چوب استان منصوب گردید. در این ابلاغ آمده است:

تبریزکهن-احمد بایبوردی رئیس مرکز با ابلاغ اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان عضو کمیته برنامه ریزی طرح توسعه زراعت چوب استان منصوب گردید. در این ابلاغ آمده است:

به گزارش آذربایجان شرقی خبرنگار ما در تبریز؛،جناب آقای دکتر بایبوردی
رئیس محترم مرکز ،تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

با سلام

با استناد به نامه شماره ۱۹۹۸۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ جناب آقای پورمقدم مشاور محترم وزیر و مجری طرح ملی زراعت ،چوب در ارتباط با تشکیل کمیته برنامه ریزی طرح توسعه زراعت چوب ،استان به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان عضو کمیته برنامه ریزی طرح توسعه زراعت چوب استان منصوب می گردید تا با همکاری و تعامل با سایر اعضاء نسبت به برنامه ریزی در راستای تسهیل در دستیابی به اهداف طرح ملی زراعت چوب و ارتقاء تولید اقدام نمائید. امید است در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

اکبر فتحی
رئیس سازمان و رئیس کمیته برنامه ریزی طرح توسعه زراعت چوب