انتصاب رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی به عنوان عضو کارگروه استانی ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی دهستان
انتصاب رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی به عنوان عضو کارگروه استانی ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی دهستان
تبریزکهن- اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان طی حکمی احمد بایبوردی رئیس مرکز را به عنوان عضو کارگروه استانی ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی دهستان منصوب کرد.

تبریزکهن- اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان طی حکمی احمد بایبوردی رئیس مرکز را به عنوان عضو کارگروه استانی ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی دهستان منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در این ابلاغ آمده است:

با سلام در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۲۰۲۷۰۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹۰/۱۱/۸ در خصوص دستوالعمل ستاد ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی دهستان و به منظور پیاده سازی و اجرای سیاستها و برنامه های سازمان در زمینه تقویت جایگاه و کارکردهای مراکز جهاد کشاورزی دهستان به موجب این ابلاغ به عنوان ” عضو کارگروه استانی ساماندهی و پشتیبانی مراکز جهاد کشاورزی دهستان” منصوب می.شوید امید است با همکاری و تعامل با سایر اعضا در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشی..