فصلنامه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
فصلنامه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
نشریه پاییز 1402 مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی